Roboty ziemne

Roboty ziemne

Roboty ziemne (makroniwelacja terenu, wykopy, nasypy) 

Firma KAMA specjalizuje się w wykonywaniu robót ziemnych w zakresie:

  • robót przygotowawczych polegających na usunięciu warstwy humusu lub gruntu niebudowlanego wraz z wywozem, utylizacją lub złożeniem we wskazanym miejscu,

  • makroniwelacji terenu polegającej na kształtowaniu wysokościowym terenu na dużych powierzchniach tj. wykonywaniu wykopów, przemieszczaniu mas gruntu, formowaniu i zagęszczaniu nasypów, profilowaniu terenu do projektowanej rzędnej wysokościowej,

  • robót ziemnych liniowych polegających na formowaniu budowli ziemnych, jako podłoża pod podbudowę konstrukcji drogowej lub kolejowej,

  • wykopów fundamentowych wykonywanych w celu realizacji posadowienia obiektu budowlanego np.: budynku, obiektu inżynierskiego, budowli ziemnej oraz zasypów fundamentowych, czyli nasypów wypełniających przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym i obiektem budowlanym.

Przy wykonywaniu powyższych robót ziemnych specjalizujemy się w wykorzystaniu technologii wzmocnienia gruntu przez stabilizację chemiczną spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement, wapno, spoiwa drogowe, która znacząco poprawia właściwości gruntu tj. wytrzymałość, ściśliwość, mrozoodporność itp.