Roboty drogowe

Roboty drogowe

Roboty drogowe w zakresie budowy dróg, ulic, chodników, parkingów i placów manewrowych.

Roboty drogowe – są to roboty budowlane związane z wykonaniem:

 • obiektu budowlanego – drogi, autostrady, lotniska,

 • zagospodarowania terenu w zakresie budynku tj. drogi, place, parkingi,

 • obiektu tymczasowego – drogi technologicznej.

Do robót drogowych zaliczamy:

 • roboty przygotowawcze (np. roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzewów)

 • roboty ziemne (np. wykopy, nasypy, ulepszenia i wzmocnienia gruntu przez stabilizację spoiwami, wymiany gruntów)

 • wykonywanie wzmocnień podłoża (stabilizacje gruntu cementem, wapnem, spoiwami drogowymi)

 • wykonywanie podbudów nawierzchni ( podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, kruszywa stabilizowanego mechanicznie, tłucznia kamiennego, chudego betonu, betonu cementowego, betonu asfaltowego) 

 • wykonywanie nawierzchni (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,betonu asfaltowego lub SMA, betonu cementowego, kruszywa łamanego)

 • oznakowanie poziome i pionowe,

 • odwodnienie dróg (np. rowy, ścieki prefabrykowane, przepusty, zbiorniki odparowujące)

 • roboty pomocnicze (formowanie terenów zieleni, elementy małej architektury).